Kasutustingimused

Lehe mobiiliveeb.ee kasutamiseks pead nõustuma alljärgnevate kasutajatingimustega:

Mobiiliveeb ei ole seotud ühegi mobiiltelefonide tootja ega mobiilioperaatoriga.

Mobiiliveebi kasutaja kohustub lehe kasutamisel järgima kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid seadusandlikke akte.

Mobiiliveeb ei garanteeri lehel olevate andmete õigsust ega vastuta lehe kasutamisest tekkivate kahjude eest.

Teeme kõik endast oleneva, et pakkuda kasutajatele parimat teenust, kuid me ei saa tagada lehe veavaba toimimist ega esinevate vigade parandamist.